svfly

Vedtægter for Dansk Svæveflyvehistorisk Klub. CVR-nr. 34634831

§ 1. Navn:
Klubbens navn er Dansk Svæveflyvehistorisk Klub, forkortet DaSK.

§ 2. Hjemsted:
Klubbens hjemsted er Svæveflyvecenter Arnborg.

§ 3. Formål:
DaSK giver mulighed for alle til at dyrke det fællesskab, der opstår, når man er sammen om at restaurere,
vedligeholde og flyve med historiske fly.
Dermed kan DaSK sikre:

1. At svæveflyvehistoriske værdier bliver istandsat, opbevaret og vedligeholdt på forsvarlig måde.
2. At der organiseres udstilling af svæveflyvehistoriske fly og effekter.
3. At der organiseres svæveflyvning med historiske svævefly.
4. At der arrangeres historiske events, konkurrencer og deltagelse i danske og udenlandske stævner og konkurrencer.
5. At DaSK's virke fremmes ved forhandling med andre ligestillede organisationer, museer, foreninger og enkeltpersoner.
6. At DaSK erhverver ejerforhold, eller hvis ikke det er muligt så at overtager brugsret til historisk svævefly og effekter for derigennem at fremme DaSK's virke.
7. At udbrede kendskab til historiske svævefly ved at viderebringe erfaring med: flyvning, håndtering, restaurering, reparering og vedligeholdelse af historiske svævefly. Gerne ved kursusvirksomhed.

§ 4. Relationer til andre organisationer:
Dansk Svæveflyvehistorisk Klub er tilknyttet Dansk Svæveflyver Union og er herigennem medlem af
Danmarks Idrætsforbund.

§ 5. Organisatorisk opbygning.

1. Som medlem af DaSK kan optages alle med interesse for DaSK's virke.
2. Som støttegruppe af DaSK kan optages klubber og organisationer med interesse for DaSK's virke.
3. Indmeldelse sker på en blanket, der kan hentes på klubbens hjemmeside.
Den udfyldte blanket afleveres/sendes til klubbens sekretær, hvis adresse og e-mailadresse fremgår af blanketten og af hjemmesiden.
Udmeldelse sker skriftlig til klubbens sekretær.
4. Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, hvoraf et medlem er udpeget af Dansk Svæveflyver Union
5. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Et sådant udvalg arbejder altid under ansvar overfor bestyrelsen.
6. Generalforsamlingen er DaSK's øverste myndighed.
Den afholdes inden udgangen af marts måned med mindst 3 ugers varsel ved annoncering, ved opslag på DaSK's hjemmeside og ved personlig e-mail til de af medlemmerne, der har oplyst deres emailadresse.
Indvarslingen skal indeholde tid og sted for generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingens dagsorden er:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Klubbens regnskab, budget, kontingent og takster til godkendelse.
4. Forslag fra medlemmer til behandling.
5. Forslag fra bestyrelse til behandling.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for en 1-årig periode.
8. Valg af 1 revisor for en 1-årig periode.
9. Valg af 1 revisorsuppleant for en 1-årig periode.
10. Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.
Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i restance.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Ændringer i vedtægterne kan foretages, når det på forhånd er varslet i indkaldelsen til generalforsamlingen.
Ændringer i vedtægterne kan foretages, når det vedtages på generalforsamlingen med mindst 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigede stemmer.
Øvrige beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne finder
det fornødent.
Indkaldelse skal være med mindst 3 ugers varsel ved opslag på DaSK's hjemmeside og ved personlig
e-mail til de af medlemmerne, der har oplyst deres e-mailadresse.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde tid og sted for dens afholdelse samt
som dagsorden et eller de punkter, der har givet anledning til dens indkaldelse.

§ 6. Bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer.
Dansk Svæveflyvehistorisk Klub tegnes af bestyrelsen.
En enstemmig bestyrelse kan meddele et bestyrelsesmedlem specielle tegningsrettigheder, for eksempel i
forholdt til bank.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og konstituerer sig selv på det første bestyrelsesmøde med:

 Formand,
 Næstformand,
 Sekretær og
 Kasserer.

og fordeler i øvrigt andre funktioner mellem sig.
Mødedato aftales på det nærmest forudgående bestyrelsesmøde eller kan indkaldes pr. e-mail.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, blot 3 medlemmer er til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Er et bestyrelsesmedlem forhindret i at være til stede, kan den pågældende kræve et spørgsmål udskudt
til afgørelse på et efterfølgende møde.
Til køb eller salg af fast ejendom kræves dog godkendelse på en generalforsamling.

§ 7. Flyverettigheder
For at flyve i fly, der tilhører Dansk Svæveflyvehistorisk Klub skal man være medlem af en anden dansk
svæveflyveklub, eller hvis man er medlem af en udenlandsk svæveflyveklub være på kortvarigt besøg.

§ 8. Klubbens opløsning.
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær
generalforsamling.
For at denne er beslutnings-dygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer
er til stede.
For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal
stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
Efter at beslutning om opløsning er truffet, nedsætter Dansk Svæveflyver Union en særlig sagkyndig
gruppe til at forestå afviklingen.
Eventuel formue overdrages til Dansk Svæveflyver Union

Vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling den 20. februar 1988. Senere tilføjet ændringer af 24.
februar 1990, 27. februar 1993, 22. februar 2009, 10. marts 2013 og 11. marts 2014.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 12. marts 2017