svfly

Vedtægter for BFK-Fonden

§1 Navn og hjemsted:
Fondens navn er BFK-Fonden (Birkerød Flyveklubs Fond af 26. juni 2005). Fonden er hjemmehørende ved Dansk Svæveflyver Union, Fasterholtvej 10, 7400 Herning (Herning Kommune).

§2 Formål:
Det er fondens formål, at dens midler primært anvendes til:
Opførelse af hangar, værksteds og andre opbevaringsfaciliteter for Dansk Svæveflyvehistorisk Klubs effekter.
Sekundært til:
a. Gennemførelse af større enkeltprojekter i tilknytning til restaurering af svævefly.
b. Køb af fly og effekter, der naturligt hører ind under Dansk Svæveflyvehistorisk Klubs virke.

§3 Fremskaffelse af midler:
Fonden kan modtage midler til de i §2 nævnte formål fra enkeltpersoner, offentlige institutioner eller modtage midler gennem Dansk Svæveflyver Unions gaveordning.

§4 Fondens bestyrelse og revision:
Dansk Svæveflyvehistorisk Klubs bestyrelse er fondens bestyrelse.
Dansk Svæveflyvehistorisk Klubs revisor er fondens revisor.

§5 Fondens administration:
Bestyrelsen er berettiget til at administrere fondens midler efter de retningslinier, der er angivet i §2. Ikke anvendte midler indsættes på særlig konto i et pengeinstitut.

§6 Beretning og regnskab:
Fondens regnskab er kalenderåret.
På Dansk Svæveflyvehistoriske Klubs årlige generalforsamling orienterer fondens bestyrelse om fondens aktiviteter i det forgangne år, og fondens regnskab forelægges til orientering.

§7 Opløsning:
Fondens kan opløses efter de samme retningslinier, som gives for Dansk Svæveflyvehistorisk Klub.

 

Om BFK-Fonden og DaSK.
Igennem dansk svæveflyvnings historie har der været mange klubber, der enten er forsvundet eller som i vort tilfælde er en sammenlægning af flere klubber, og navnet på klubben er så i mange tilfælde blevet skiftet.

DaSK, Dansk Svæveflyvehistorisk Klub, er nok kendt af mange, og formålet er jo at sikre vores historiske fly for eftertiden, samt at holde nogle af dem flyvende.
Til det sidste er der jo en hangar på Arnborg, hvor de mest interessante fly kan stå opspændte og derfor nemt kan komme ud at flyve, et brændende ønske.

Og så kommer BFK-Fonden ind.
Den blev stiftet sidste år og har til formål at skaffe penge til en sådan hangar. Navnet står for en forkortelse af "Birkerød Flyveklub", og den burde måske også have haft "Stamgruppen" og andre klubbers navne med i sig, da disse igennem tiderne er indgået i Birkerød Flyveklub, som i 1973 skiftede navn til Nordsjællands Flyveklub.
BFK-Fonden er stiftet for, at glemslen på alle disse forsvundne klubnavne ikke tager denne historie fra svæveflyvningen.

Vi håber, at disse navne på en eller anden måde vil kunne blive varigt repræsenteret i en sådan hangar, såsom f. eks. at være skrevet på spærene i hangaren.

Hvis man vil give et tilskud, kan det ske på netbank hos SPAR NORD og følgende:
Registreringsnummer: 9385
Konto nummer: 4566638865

Indtægterne ved årets Chiliaften (2006) i NF indbragte kr. 4.000,00, således at fonden nu har kr. 7000,00 på kontoen.

På Fondens vegne
Mogens Hansen

Lidt nyt fra BFK-Fonden. 01-05-2007

BFK-Fonden blev skabt den 26. juni 2005 af gamle og nuværende medlemmer af Nordsjællands Flyveklub og har til formål at skaffe midler til DaSK's (Dansk Svæveflyvehistorisk Klub) projekt med at få en hangar til veteransvæveflyene op at stå på Arnborg.
Under forårets St. Auban lejr, blev der som traditionen byder, lavet "St. Auban gryde" under en af vore fællesspisninger.
Og folk spyttede godt i kassen, da de hørte, at indtægterne ubeskåret ville gå til BFK-Fonden. Saldoen står nu på kr. 8.608,00, og DaSK-formanden Johannes Lyng, som deltog i middagen, orienterede om de muligheder, der ligger for hangarprojektet, og at det snart vil komme op at stå.
Sæsonen 2007 vil blive brugt til yderlige forsøg på at skaffe penge til DaSK's fortrinlige arbejde.

Mogens Hansen