svfly

Vedtægter for DaSK-Fonden. CVR-nr. 34040494

Dansk Svæveflyvehistorisk Klubs fond.

§ 1 Navn og hjemsted
Fondens navn er DASK-Fonden (Dansk Svæveflyvehistorisk Klubs Fond).
Fonden er hjemmehørende ved Dansk Svæveflyver Union, Fasterholtvej 10, 7400 Herning (Herning
kommune).

§ 2 Formål

Det er fondens formål af dens midler at støtte:
1. Støtte til køb af fly og effekter, der naturligt hører ind under Dansk Svæveflyverhistorisk
Klubs virke.
2. Støtte til gennemførelse af større enkeltprojekter i tilknytning restaurering af fly.
3. Støtte til opførelse og etablering af værksteds- og opbevaringsfaciliteter for Dansk Svæveflyvehistorisk
Klubs effekter.

§ 3 Fremskaffelse af midler
Fonden kan modtage midler til de i § 2 nævnte formål fra enkeltpersoner, offentlige institutioner eller
gennem Dansk Svæveflyver Unions gaveordning.

§ 4 Fondens bestyrelse og revision.
Dansk Svæveflyvehistorisk Klubs bestyrelse er fondens bestyrelse.
Dansk Svæveflyvehistorisk Klubs fond tegnes af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan tildele enkeltpersoner eller udvalg specielle eller varige fuldmagter.
Til køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af en samlede bestyrelse.
Dansk Svæveflyvehistorisk Klubs revisor er fondens revisor.

§ 5. Fondens administration
Ikke anvendte midler indsættes på særlig konto i et pengeinstitut.

§ 6 Beretning og regnskab
Fondens regnskabsår er kalenderåret.
På Dansk Svæveflyvehistorisk Klubs generalforsamling orienterer fondens bestyrelse om fondens aktivitet
i det forgangne og fondens regnskab forelægges til orientering.

§ 7 Opløsning
Fonden kan opløses efter samme retningslinier, som gives for Dansk Svæveflyvehistorisk Klub.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 11. marts 2014